महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग, नागपूर

गट "ब" अराजपत्रित निम्नश्रेणी लघुलेखक(इंग्रजी) संवर्गातील सरळ सेवा भरती - २०१५निवड व प्रतीक्षा यादी

लेखी परीक्षा व व्यावसायिक चाचणी(Stenography + Typing) एकूण प्राप्त गुणांची यादी

व्यावसायिक चाचणी (Stenography Skill) मध्ये प्राप्त गुणांची यादी

रोल नंबर निहाय लेखी परीक्षेत प्राप्त गुणांची यादी

व्यावसायीक चाचणी परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र

व्यावसायीक चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

सुधारित अंतिम आदर्श उत्तरतालिका

लेखी परीक्षेसंबंधित महत्वाच्या सुचना

उत्तरतालिका

अपात्रतून पात्र झालेल्या उमेदवारांसाठी लेखी परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र

लेखी परीक्षेकरिता अपात्रतून पात्र करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सूचना

लेखी परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र

लेखी परीक्षेकरिता अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेकरिता अंतिम अपात्र उमेदवारांची यादी

अपात्र ते पात्र बाबत सूचना

लेखी परीक्षेकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

दुबार अर्ज केलेल्या उमेदवारांची यादी (लेखी परीक्षेकरिता अपात्र)

जाहिरात

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

ऑनलाइन अर्ज

महत्वाचे दिनांक

अधिक माहितीसाठी संपर्क