महाराष्ट्र शासन

विधी व न्याय विभाग, नागपूर

'क' व 'ड' संवर्गातील पदांकरिता सरळ सेवा भरती २०१3उच्च श्रेणी लघुलेखक पदाकरिता अंतिम निवड यादी (NEW)

लघु टंकलेखक पदाकरिता अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी (NEW)

शिपाई पदाकरिता अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी (NEW)

मुलाखतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

लिपिक - टंकलेखक पदाकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांकरिता सूचना (NEW)

लिपिक - टंकलेखक अंतिम निवड यादी (NEW)

लिपिक - टंकलेखक प्रतीक्षा यादी (NEW)

लिपिक - टंकलेखक पदाच्या व्यावसायिक चाचणीबाबत सूचना (NEW)

सूचना(NEW)

सूचना(NEW)

व्यावसायिक चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी (NEW)

मुळ कागदपत्र तपासणीबाबत सूचना

मुळ कागदपत्र तपासणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेचा निकाल

लेखी परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र

पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

पात्र/अपात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

शुद्धिपत्रक

जाहिरात

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

बँक चालान

अर्जाचा नमुना

ऑनलाइन अर्ज

महत्वाचे दिनांक

संपर्क